Til toppen

Bærekraft

Elteco AS er et heleid datterselskap i teknikk- og handelskonsernet Addtech AB. Gjennom Addtech er Elteco medlem i FN's "Global compact" (www.unglobalcompact.org) og "Science Based Targets" (www.sciencebasedtargets.org). 

Felles for alle selskaper i Addtech-gruppen er et sett med spesifikke bærekraftsmål for 2030, som er valgt ut på bakgrunn av samtaler med kunder, ansatte og eiere. 


Bærekraftig handel

Kravene og etterspørselen etter bærekraftige tekniske løsninger vokser stadig, og skaper forretningsmuligheter for Addtech og Elteco, samt verdier for våre kunder og for samfunnet generelt. Daglig støtter Elteco og våre søsterselskaper kundene ved å identifisere de beste og mest bærekraftige tekniske løsningene. Dette innebærer både å forbedre våre kunders virksomhet og å bidra til ulik samfunnsnytte, som mer energieffektiv transport og prosesser, produksjon av fornybar energi, renere utslipp og tryggere arbeidsplasser. 

Selskapene opererer innenfor mange ulike teknologiområder og har store muligheter til å være en katalysator for utvikling mot et mer bærekraftig samfunn og industri. Dette inkluderer for eksempel ledende tekniske løsninger for elektrifisering, automasjon, Industri 4.0, infrastruktur, løsninger for å redusere utslipp, medisinsk teknologi og utbygging av nasjonale kraftnett. Vi følger utviklingen vår innen bærekraftig virksomhet ved at Addtech årlig måler datterselskapenes salg av produkter og løsninger som bidrar positivt til FNs bærekraftsmål. Addtech som                                                                                       gruppe har per nå estimert 58% handel som bidrar til bærekraftig utvikling. 

 

Bærekraftig organisasjon

De beste forretningsbeslutningene tas av mennesker som bor nært markedet, og det er grunnen til at Addtech er fullt ut entreprenørorientert, slik at selskapene kan fokusere på sin virksomhet, og utvikle sin virksomhet i en bærekraftig retning. Etter vårt syn står vi overfor store globale utfordringer med å redusere vår felles klimapåvirkning og jobber for å sikre at konsernets påvirkning dempes. Vi har satt et mål om å halvere karbondioksidintensiteten innen 2030, sammenlignet med 2019/2020. Vår største påvirkning kommer fra varetransport (Scope 3), og vi fokuserer derfor på å effektivisere våre transporter og gå over til mer karboneffektive alternativer. For å redusere utslipp fra egen produksjon og drift (Scope 1 og 2), fremmer vi kjøretøyoppgraderinger, energieffektivitet og overgang til fornybare energikilder. Vi rapporterer klimadataene våre årlig til CDP og bruker TCFD-rammeverket til å utføre klimarisikoanalyser og klimascenarioanalyser. 

Addtech har en svært desentralisert organisasjon hvor selskapene har stor frihet til å handle selvstendig. Samtidig har hvert selskap ansvar for å innfri høye forventninger til inntjeningsvekst og lønnsomhet, og for å drive sin virksomhet i samsvar med Addtech's etiske retningslinjer. Vår kultur er i stor grad bygget på den grunnleggende ideen om at dersom våre ansatte vokser, vil virksomheten også vokse. Til syvende og sist er våre ansatte de som utgjør en forskjell, og av denne grunn tilbyr vi individuelle utviklingsmuligheter i en organisasjon som fremmer mangfold og likeverd. Addtech som gruppe har per nå redusert sin CO2 intensitet      med 19% og har en andel av kvinner i ledende posisjoner på 20%. 

 

Bærekraftig leverandørkjede

Å sikre en bærekraftig forsyningskjede er viktig, både for å levere verdi til våre kunder og for å bidra til bærekraftig utvikling. Addtech har et stort antall leverandører over hele verden, men de fleste innkjøp kommer fra leverandører i Europa. Internasjonalisering gir mange muligheter, samtidig som viktigheten av å ta ansvar gjennom hele leverandørkjeden øker. Det blir stadig viktigere å ivareta god forretningsetikk, og vår nulltoleranse mot korrupsjon og respekten for menneskerettigheter følges gjennom hele leverandørkjeden. 

Våre leverandørrelasjoner er ofte langsiktige og preges av tett samarbeid om hvordan leverandørens produkter kan brukes i ulike kundeapplikasjoner. Samarbeidet gir kvalitet og kundetilfredshet, samtidig som det gir oss gode forutsetninger for konstruktiv dialog med leverandører om bærekraftsrisiko og forsatt utvikling. Samarbeidet med leverandører bygger på våre etiske retningslinjer for leverandører (Code of Conduct). Gjennom dialog sikrer vi at minimumskravene i retningslinjene våre oppfylles på områder som menneskerettigheter, arbeidsforhold, likebehanling, antikorrupsjon og miljø. Addtech som gruppe har per nå 31% av sin handel gjennom selskaper som har signert Addtech sine etiske retningslinjer. Elteco som enkeltselskap har over 97% av sin andel i handel som bidrar til denne målsetningen.