Skip to main content
Til toppen

Kvalitet og Miljø

 

ELTECO er sertifisert i henhold til kravene i:
NS-EN ISO 9001:2015 (kvalitet)
NS-EN ISO 14001:2015 (miljø)

Miljøpolitikk
Vi arbeider aktivt for å kontinuerlig redusere selskapets direkte og indirekte miljøpåvirkning. Gjenbruk og forvaltning av naturressurser er viktige utgangspunkt for vår forretningsvirksomhet. 
Miljøperspektivet skal være med i viktige beslutninger, med formål å skape langsiktig verdi for selskapets kunder, medarbeidere, aksjeeiere og samfunnet generelt sett. Miljøarbeidet skal også drives innenfor rammen av vår forretningsidé og være godt integrert i driftsarbeidet. Dette medfører etter hvert at det tas hensyn til hele livssyklusen til de varene og tjenestene vi leverer. Gjennom høy kompetanse hos medarbeiderne våre og gjennom stadig å utvikle våre kunnskaper om miljøeffektene, kan vi ha et helhetssyn på miljøspørsmålene. Miljøfremmende tiltak skal vedtas så langt det er teknisk mulig, foretaksøkonomisk forsvarlig og miljømessig begrunnet. 
Med produktene vi leverer er vi med på å jobbe mot følgende av FN’s bærekraftsmål:

 

 
Vi forventer at alle våre leverandører samarbeider med oss for å oppfylle våre miljømessige ambisjoner. Leverandører skal også kjenne til og følge krav i nasjonal lovgivning, forordninger og bransjestandarder, og som et minstekrav gjennomføre sikker håndtering av farlige stoffer og avfall. 

RENAS
Vi jobber kontinuerlig for å redusere mengden avfall til et minimum. Vår deltagelse i returselskapet RENAS sørger for at alt vårt avfall, både mottatt EE-avfall og øvrig avfall fra vår daglige drift, går til sortering og evt. gjenvinning.  


 
Kvalitetspolitikk
ELTECO skal være den leverandøren av elektroniske og elektrotekniske komponenter, instrumenter og utstyr til styring, kontroll og overvåking som kundene naturlig henvender seg til på grunn av bedriftens pålitelighet.
Kvalitet skal være virkemiddel og et bærende element i all kunderettet virksomhet.
Kvalitetssystemet i ELTECO skal sikre kundene god kundeopplevelse ved at rett produkt blir levert til rett tid med minimale feil under prosessen.
Ansvar:
Alle ledernivåer i ELTECO har ansvaret for kvalitetsledelse. 
Enhver medarbeider er ansvarlig for gjennomføring av kvalitet i sitt daglige arbeid, og å ta del i de aktiviteter og rutiner som er beskrevet i KS kvalitetssystemet.

Membership RENAS.pdf
Last ned
Medlemsbevis RENAS.pdf
Last ned
Sertifikat 10253 Elteco AS 2023
Last ned
Min side