Til toppen

Kvalitet og Miljø

Miljøpolitikk

Vi arbeider aktivt for å kontinuerlig redusere selskapets direkte og indirekte miljøpåvirkning. Gjenbruk og forvaltning av naturressurser er viktige utgangspunkt for vår forretningsvirksomhet. 

Miljøperspektivet skal være med i viktige beslutninger, med formål å skape langsiktig verdi for selskapets kunder, medarbeidere, aksjeeiere og samfunnet generelt sett. Miljøarbeidet skal også drives innenfor rammen av vår forretningsidé og være godt integrert i driftsarbeidet. Dette medfører etter hvert at det tas hensyn til hele livssyklusen til de varene og tjenestene vi leverer. Gjennom høy kompetanse hos medarbeiderne våre og gjennom stadig å utvikle våre kunnskaper om miljøeffektene, kan vi ha et helhetssyn på miljøspørsmålene. Miljøfremmende tiltak skal vedtas så langt det er teknisk mulig, foretaksøkonomisk forsvarlig og miljømessig begrunnet. 
Våre leverandører oppfordres til å arbeide i tråd med vår miljøpolitikk. Leverandører skal også kjenne til og følge krav i nasjonal lovgivning, forordninger og bransjestandarder. Leverandørene skal som et minstekrav gjennomføre sikker håndtering av farlige stoffer og avfall. 

RENAS
Vi jobber kontinuerlig for å redusere mengden avfall til et minimum. Vår deltagelse i returselskapet RENAS sørger for at alt vårt avfall, både mottatt EE-avfall og øvrig avfall fra vår daglige drift, går til sortering og evt. gjenvinning.  

Kvalitetspolitikk

ELTECO skal være den leverandøren av elektroniske og elektrotekniske komponenter, instrumenter og utstyr til styring, kontroll og overvåking som kundene naturlig henvender seg til på grunn av bedriftens pålitelighet.
Kvalitet skal være virkemiddel og et bærende element i all kunderettet virksomhet.
Kvalitetssystemet i ELTECO skal sikre kundene god kundeopplevelse ved at rett produkt blir levert til rett tid med minimale feil under prosessen.

Kvalitetssystem (KS)
ELTECO’S kvalitetssystem er basert ISO9001:2000.
Da denne sertifiseringen gikk ut i 2006 valgte vi å ikke fornye sertifikatet, men isteden videreføre alle prosesser og rutiner. Vårt KS blir i tillegg oppdatert i henhold til endrede krav fra myndigheter, og fra våre kunder og leverandører.
Etablerte målesystemer skal sikre at kvalitetssystemet fungerer hensiktsmessig. Systemene har klare måltall og blir revidert med jevne intervaller. Ved for lav grad av måloppnåelse  gjennomføres nødvendige tiltak.
Det foretas revisjoner av prosesser og rutiner både internt og hos våre leverandører.
Alle kunder er også til enhver tid velkomne til å revidere oss. 

Ansvar:
Alle ledernivåer i ELTECO har ansvaret for kvalitetsledelse. 
Enhver medarbeider er ansvarlig for gjennomføring av kvalitet i sitt daglige arbeid, og å ta del i de aktiviteter og rutiner som er beskrevet i KS.

Vi har alle et ansvar.

ELTECO’S arbeid og engasjement skal styres av våre overordnede retningslinjer for en ansvarsfull handlemåte.

Disse retningslinjene er sammenfattet i vår Adferdskodeks (Code of Conduct), og består av en rekke prinsipper og retningslinjer innen områder som; produkter, miljø, forretningsetikk, arbeidsmiljø og sosiale vilkår.

Adferdskodeksen er kjent i hele vår organisasjon, og fungerer som en veiviser for alle ELTECO’S medarbeidere i det daglige arbeidet.

Også våre leverandører skal kjenne og akseptere vår Code of Conduct.

 

Last ned vår  Adferdskodeks / Code of Conduct  nedenfor.

Elteco Code of Conduct 2017 NO
Last ned
Elteco Code of Conduct 2017 EN
Last ned
Medlemsbevis 2016
Last ned
Medlemsbevis 2015
Last ned
Medlemsbevis 2014
Last ned
Membership 2016
Last ned
Membership 2015
Last ned